AktifOtak Speed Read

Speed Read AktifOtak
(3000 patah perkataan seminit hingga 300 mukasurat seminit!)

Pandangan mata kita secara semulajadinya (Natural Vision) adalah pandangan yg menjurus kepada objek secara keseluruhan dan bukan kepada sesuatu yang khusus (Tunnel Vision). Sebagai contoh jika kita memandang pokok, otak kita akan menggambarkan ianya pokok dan pandangan kita itu tidak memandang kepada daun pokok atau rantingnya serta bahagian-bahagian lain. Begitulah kaedahnya apabila kita membaca, kita sepatutnya menggunakan kaedah secara semulajadi. Pada hakikatnya, kita di ajar untuk mengundur ke belakang iaitu membaca pada kadar yang amat perlahan. Ini secara tidak langsung, melambatkan kemampuan otak yang sememangnya ciptaan Tuhan yang amat menakjubkan.Perkara seperti ini sepatutnya tidak berlaku lebih lebih lagi dalam era ledakan maklumat. Masyarakat seharusnya memainkan peranan yang penting supaya kaedah ini dapat dibetulkan supaya Malaysia dapat menghasilkan pelajar-pelajar yang cemerlang.

Purata pelajar sekolah boleh membaca sebanyak 200-400 patah perkataan seminit. Jika seorang pelajar dapat membaca di antara 500-600 patah perkataan seminit, ia merupakan sesuatu yang amat baik bagi seseorang pelajar. Secara tidak langsung, ia dapat membantu seseorang pelajar mengulangkaji pelajaran atau menghabiskan apa-apa bacaan dalam masa yang singkat.

Kami di AktifOtak mempunyai kaedah yang menjangkaui sempadan. Speed Read AktifOtak adalah kaedah dimana kami mengajar anak-anak anda membaca pada kadar yang sangat pantas. Sasaran kepantasan kami adalah dari 3000 patah perkataan seminit hingga 300 mukasurat seminit. Mungkin sesuatu yang tidak masuk akal bukan? Tetapi itulah hakikatnya di AktifOtak. Tiada yang mustahil bagi kami dengan izin Allah.


Natural vision is the vision that is straight towards an object as a whole and not specifically towards something on the object (Tunnel vision). For instance, as we look straight towards a tree, the vision is more towards the three because our brain pictures more of the tree as itself, rather than looking towards the leaves, branches or the other parts. That’s the way it usually is when we read, we should use the natural vision. In reality, we’re told and taught to go backwards by reading slowly. This will make the brain capability a little slower than normal and the brain itself is God’s magnificent creation. This should not be happening anymore in this era where information is spreading rapidly. People should play a role so that this technique can be corrected so that Malaysia will create a group of excellent students

On average, a school student can read about 200-400 words per minute. If a student can read about 500-600 words per minute, that is a very great achievement to a student. It will help the student to do revisions and finishing any reading quickly

At AktifOtak, we have a method that reaches the expected boundaries. Speed Read AktifOtak is a method where we teach your children read in a very rapid speed. Our expected target is in the speed of 3000 words per minute until 300 pages per minute. Maybe, it’s something out of the mind, right? But that’s how it is in here. It’s not impossible if Allah wills it.

VIDEOS